ИКТ Клъстер Бургас влиза в контролния съвет на новосъздадената Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ)

 • начало
 • /
 • новини
 • /
 • ИКТ Клъстер Бургас влиза в контролния съвет на новосъздадената Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ)

На 5 февруари 2020 в София се проведе учредителното събрание на Българска работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ), приемник на Асоциацията на бизнес клъстерите. БРАИТ си поставя за цел да способства за развитието и укрепването на членовете си като организации на индустриални сектори с висока добавена стойност, свързани с иновативни технологии в различни сектори. Организацията има амбицията да хармонизира клъстерите политики и да работи за подобряване на икономическото развитие на членовете си в партньорство с правителството и държавните институции.

 

Инициатори за създаването на БРАИТ станаха организации от най-значимите индустрии в България: аутомотив, IT, образователна, енергийна, мебелна, морска и сектор здравеопазване.

 

Учредителното събрание определи много ясно посоката, в която БРАИТ ще работи. Организацията ще бъде нестопанска и целите ѝ са:

 • Да действа за представляваните работодатели като представителна организация на работодателите на национално равнище;
 • Да съдейства за развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие в управлението на икономиката и доброто управление;
 • Да съдейства за развитието и утвърждаването на реалната икономиката, основана на техниката и технологиите, и на образованието и науката в областта на техниката и технологиите;
 • Да съдейства за развитието като клъстери на индустриалните сектори с иновативни технологии, с цел постигане на най-висока форма на вътрешна синергия в тях и създаване на силна конкурентоспособност;
 • Да съдейства за развитието и укрепването на членовете си като организации на работодатели в индустриалните сектори с висока добавена стойност и за хармонизиране на техните клъстерни политики, цели, ценности и процедури с тези на организацията;
 • Да партнира и съвместно с правителството да участва в дефинирането на политиките, програмите и законодателните инициативи, свързани с клъстерите в индустриалните сектори с иновативни технологии и добавена стойност, членовете си, представляваните работодатели и асоциираните работодатели, за подобряване на средата, в която те извършват икономическа дейност;
 • Да консултира и да си партнира с държавните институции при изготвянето на инвестиционните рамки, клъстерни политики и проекти по отношение на програмните периоди на Европейския съюз;
 • Да съдейства на клъстерите, членовете си, представляваните работодатели и асоциираните работодатели чрез развитие на широко сътрудничество и обмен на информация за общи инициативи, на отговорна и етична комуникация между тях и техни партньорски организации;
 • Да осъществява координация на национално равнище в рамките на национални и международни програми за финансиране и други фондове;
 • Да действа за клъстерите, членовете си, представляваните работодатели и асоциираните работодатели при регулиране на отношенията с държавните и общински органи и институции, като реализира съвместни проекти с държавните и общински органи и други неправителствени организации за осъществяване целите си;
 • Да насърчава повишаването на ефективността от инвестициите, насочени към стимулирането на иновативността и конкурентоспособността, увеличаването на икономическия растеж и създаването на нови работни места;
 • Да популяризира активно политиката на създаване и функциониране на индустриите с високи технологии и иновациите в страната и чужбина;
 • Да инициира създаването на мрежа за обмен на професионален опит и информация, за взаимно предоставяне на организационна и експертна помощ;
 • Да насърчава интензифицирането на връзката „образование – наука – трансфер на технологии - стартъпи - скейлъпи - големия бизнес - износ“;
 • Да насърчава изграждането и поддържането на полезни контакти с бизнес консултантски структури в България и в чужбина.

 

Членовете инициатори за създаването на БРАИТ са:

 • Сдружение „Аутомотив Клъстер България“
 • „Български мебелен клъстер“
 • Сдружение „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас“
 • Сдружение "Клъстер Информационни и комуникационни технологии Пловдив"
 • Сдружение "Индустриален клъстер Средногорие"
 • Сдружение "Клъстер Зелена синергия"
 • Сдружение "Клъстер за здравен туризъм - българия"
 • Сдружение „Клъстер Мехатроника и автоматизация“
 • Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина“
 • Сдружение „Клъстер на здравните региони“
 • Сдружение „Клъстер Тракия – Образователно квалификационен хъб“
 • Клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“
 • Сдружение „Морски клъстър България“
 • Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"
 • Сдружение "Черноморски енергиен клъстер"
 • Сдружение "Клъстер възобновяеми енергийни източници"
 • Сдружение "Българска асоциация по информационни технологии"„
 • "Индустриален клъстер електромобили"
 • Сдружение "Клъстер Тракия икономическа зона”
 • Сдружение "Биотехнологичен и здравен клъстер"
 • Сдружение "Клъстер изкуствен интелект България"
 • Сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/"
 • "Консултантски клъстер Веритас"
 • "Национален куриерски клъстер"

партньори