Charter

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" 
 
ВЪВЕДЕНИЕ
"Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно фирми в областта на информационните и комуникационните технологии. Към него са привлечени, както фирми в областта на информационните и комуникационните технологии, така и научни, обучаващи и приложни звена и представителни организации на бизнеса и местната власт.“ 
 
Глава Първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел - сдружение с нестопанска цел "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас".
Чл. 2 (1) Сдружението с нестопанска цел е с наименование: "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас", което се изписва допълнително съкратено по следния начин - "ИКТ Клъстер Бургас", което ще се изписва допълнително на латиница по следния начин - "Information and communication technologies cluster - Burgas", съкратено "ICT Cluster Burgas" И се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Символите на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" се предлагат от Управителя и се приемат от Общото събрание.
(3) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" осъществява   дейността   си   в   сътрудничество   със   сродни   български   и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.
Чл. 3 Седалището на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, a aдресът на управление на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас " е: гр. Бургас, пл.Баба Ганка № 4, ет.3.
Чл. 4 "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" се учредява за неограничено време.
Чл. 5 "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му." 
 
Глава Втора
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл. 6 Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" се определя за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно чл. 2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  
Чл. 7 "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" се учредява със следните цели:
1. Да работи за подобряване на условията за достъп и употреба на информационните и комуникационни технологии и информационните услуги на територията на област с административен център гр. Бургас;
2. Да провежда инициативи за разширяване участието на Бургас в световните информационно-технологични пазари;
3. Да реализира проекти, свързани с популяризиране и осъществяване на ползите на информационните и комуникационни технологии в малките и средни предприятия от другите сектори на икономиката; 
4. Да подпомага развитието и популяризирането на човешкия капитал на България в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ);
5. Да съдейства за увеличаване на съвместните инициативи и дейности на участниците в Българското ИКТ общество;
6. Да подпомага подсигуряването на адекватно и съвременно държавно управление   чрез   стимулиране   на   връзките   на   публичния   с   частния   и обществен сектор;
7. Да привлича и интегрира университетите за постигане целите на сдружението;
8. Да защитава интересите на регионалните фирми при държавни и обществени поръчки;
9. Да увеличава интереса на подрастващите към информационните технологии;
10. Да участва в национални и международни организации и сдружения със сходни цели;
11. Да превърне Бургас в един от основните центрове на развитие на информационните и комуникационни технологии с национално и интернационално значение и мащаб;
12. Да  се  създаде  подходяща  инфраструктура  със  съответния   брой квалифицирани кадри, за да се привлекат сериозни фирми, които да изградят структури и да инвестират в региона.
13. Да работи за ресурсно обезпечаване на дейността на клъстера, за укрепване на административния и управленски капацитет и координацията на клъстерните дейности на човешките ресурси, разширяване на експортния им капацитет. Чл. 8 "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" ще използва следните средства за постигане на целите си:
1. Осъществява широк обмен на информация с всички участници в Българското ИКТ общество;
2. Насърчава интензивната комуникация и съвместните усилия между всички участници в Българското ИКТ общество;
3. Стимулира развойната дейност и иновациите;
4. Работи за развитието и популяризирането на човешкия капитал на България в областта на ИКТ и изгражда връзки между образователните и бизнес структури;
5. Работи в партньорство с централната и местна власт и с всички участници в Българското ИКТ общество;
6. Работи с потенциални инвеститори и българите в чужбина;
7. Организира съвети, бордове, срещи, лекции, семинари и други форуми за обмен на идеи;
8. Популяризира тенденциите за развитие в областта на информационните и комуникационни технологии.
Чл. 9 (1) Предметът на дейност на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е: обхваща дейности в областта на информационните и комуникационните технологии и информационните услуги, насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни и общински институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище.  
(2) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Предметът на стопанска дейност на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е: консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми, извършване на анализи, организиране и провеждане на обучения, конференции и други мероприятия и всяка друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас".
(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, 
определени в Търговския закон и останалото приложимо законодателство.  
(4) Приходите от стопанската дейност ще бъдат използвани за постигане на  целите на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас " 
 
Глава Трета
ЧЛЕНСТВО
Чл. 10 (1) Членуването в "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е доброволно. Членове могат да бъдат всяко юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и Закона за кооперациите, или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, научни организации и техните подразделения, технологични центрове и научни съюзи, неправителствени организации, организации на работодателите, общини и областни администрации и други, чиято дейност е в сектора на информационните и комуникационни технологии и информационните услуги, които приемат целите и насоките за функционирането му.
(2) Взаимоотношенията между "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и участващите в него членове се уреждат с този Устав, вътрешните актове на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и действащото законодателство.
(3) Членовете участват в работата на органите на "Клъстер информационни   и комуникационни технологии Бургас" чрез своите законни представители      или чрез други упълномощени лица. Упълномощаването се извършва в писмена форма.
(4) За членството си членовете в "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" дължат членски внос в размер, определен от Общото събрание, в съответствие с условията на настоящия устав. Начинът на плащане на членския внос се определя от Общото събрание.
(5) Членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" са длъжни да правят ежегодни имуществени вноски под формата на    членски внос. Новоприети членове заплащат годишна имуществена  вноска   за   годината  на  приемането  си,   пропорционално  на оставащото до края на годината време.
(6) Всички общини, областни администрации и учебни заведения, които са членове на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" са освободени от задължението за заплащане на годишен членски внос и допълнителни имуществени вноски.
Чл. 11 Всеки член на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" чрез своите представители има право:
1. да участва в дейността на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас " и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да бъде информиран за дейността на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас";
4. да се ползва от имуществото на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и от резултатите от дейността му.
Чл. 12 Членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас", са длъжни:
1. да спазват Устава на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и да работят за постигане на целите му;
2. да работят  за увеличаване на имуществото на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и издигане на неговия обществен авторитет;
3. да заплащат годишен членски внос в размера, по начина и в срока определени от Общото събрание.
Чл. 13 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.
Чл. 14 (1) Членове на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителя, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата за разглеждане на първото следващо Общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
(2) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" води книга на своите членове, в която се записва наименованието, седалището, адреса на управление и единния им идентификационен код.
Чл. 15 (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас ";
2. с изключването на члена с решение на Общото събрание по предложение на управителя;
3. с прекратяването на юридическото лице - член на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас".
4. с  отпадане  поради  невнасяне  на  определената  от  сдружението имуществена вноска;
(2) В случаите на т. 1 и 3 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителя.
(3) Член на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" може да бъде изключен единствено и изключително:  
(а) при виновно неизпълнение на съществени разпоредби на Устава на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и решения на Общото   събрание;   и    
(б)   когато е извършил действия, които са явно несъвместими с целите на  "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас". Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителя, като в случая на буква „а" Управителят е длъжен предварително да уведоми члена за неизпълнението и да му даде подходящ срок за изпълнение. 
 
Глава Четвърта
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 
Чл. 16.1. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.  
Чл. 16.2. Управителният орган на сдружението е Управител.  
Чл. 16.3. Сдружението се представлява от Управителя.  
Чл. 17. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.  
Чл. 18. Компетентност на Общото събрание:  
Чл. 18.1. изменя и допълва Устава;  
Чл. 18.2 приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат възложени на други органи;
Чл. 18.3. избира и освобождава Управителя;  
Чл. 18.4. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;  
Чл. 18.5. приема бюджета на Сдружението;  
Чл. 18.6. приема отчета за дейността на Управителя;  
Чл. 18.7. отменя решения на Управителя, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението;  
Чл. 18.8. взема решения за дължимостта и размера на членския внос;  
Чл. 19. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на Сдружението.  
Чл. 20. Решенията на Управителя, които са взети в противоречие със закона, устава или решения на Общото събрание може да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане 
на заинтересованите членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.  
Чл. 21.1. Общото събрание се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителя не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или Упълномощено от тях лице.  
Чл. 21.2. Редовно Общо събрание се свиква при приключване на всяка финансова година. Извънредно Общо събрание се свиква от Управителя или по искане на една десета от членовете на Сдружението когато важни причини налагат това.  
Чл. 21.3. Поканата за свикване съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, по чия инициатива то се свиква и срок, до който могат да постъпват предложения за промяна на дневния ред, които следва да се представят на Управителя.  
Чл. 21.4. Свикването се извършва чрез покана, изпратена от Управителя до всички членове в срок, достатъчен за осигуряване на участието им, но не по –малко от 7 /седем/ дни преди датата за провеждане на Общото събрание. В бързи или неотложни случаи поканата може да бъде съобщена и по друг начин - по телефон, факс или електронна поща, в посочения седемдневен срок.  
Чл. 22. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.  
Чл. 22.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично или чрез пълномощника си, въз основа на писмено пълномощно.
Чл. 22.3. Никой член на Сдружението няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи, роднините му по съребрена линия и по сватовство до четвърта степен.  
Чл. 23.1. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 23.2. Решенията по чл.18, ал.1, т.1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.  
Чл. 23.3. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, когато всички присъстващи не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Чл. 24.1. На основание чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ функциите на управителен съвет ще се изпълняват от едно лице – управител, който еднолично ще управлява и представлява Сдружението.
Чл. 24.2. Управител се избира за срок от пет години и изпълнява функциите си до избор на нов Управител.  
Чл. 25. Компетентност на Управителя :  
Чл. 25.1. взема решения за участия в други организации;  
Чл. 25.2. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;  
Чл. 25.3. определя адреса на Сдружението;  
Чл. 25.4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на действащите нормативни разпоредби и устава ;
Чл. 25.5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;  
Чл. 25.6 ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;  
Чл. 25.7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
Чл. 25.8 взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от компетентност на Общото събранието;  
Чл. 25.9. изпълнява задълженията предвидени от Устава;  
Чл. 25.10. определя ликвидатор;  
Чл. 26. Управителят представлява Сдружението.  
Чл. 27. Управителят на Сдружението :  
Чл. 28.1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание  
Чл. 28.2. изпълнява приетия от Общото събрание бюджет на Сдружението
Чл. 28.3. подготвя доклада за дейността на Сдружението веднъж годишно.
Чл. 28.4. изпълнява и други функции, възложени му от закона, този Устав и другите вътрешно-нормативни документи на Сдружението.  
 
Глава Пета
 ИМУЩЕСТВО
Чл. 29 (1) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" може да придобива имущество за изпълнение на целите си.
(2) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
(3) Членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас"  не  отговарят за задълженията му извън размера на неплатените членски вноски.
(4) За безвъзмездно разходване на имуществото на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.
(5) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" не може да сключва сделки с лицата по т. 1 от предходната алинея, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
Чл. 30 (1) Членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" могат да му предоставят недвижими имоти - помещения, под наем.
(2) "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. 
 
Глава Шест  
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 31 Ежегодно до края на месец февруари, Управителят съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на ОС.
Чл. 32 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и се разяснява годишният финансов отчет.
Чл. 33 (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.  
(2)  Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до края на 
съответната   финансова   година,   регистрираният   одитор   се   назначава   от Управителя.
(3) Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителя, след което се внасят за разискване на редовното Общо събрание.
Чл. 34 Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, "'Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 35 "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" не разпределя печалба.
Чл. 36 При наличие на загуби, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни имуществени вноски от членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас". Решението за заплащане на допълнителни имуществени вноски се взима с мнозинство 2/3 от членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас".
Чл. 37 На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" и Управителят могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. 
 
Глава Седем  
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.    38 "Клъстер    информационни    и    комуникационни    технологии Бургас" се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 39 (1) При прекратяване на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" се извършва ликвидация.  
(2) При   ликвидация   ликвидаторът   е   длъжен   по   възможност   да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
(3) Имущество на сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения. 
 
Глава Осем
КНИГА НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 40 Общото събрание на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" водят книга за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията лица, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. 
 
 
Глава Девета
ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 41 (1) В срок до 31 март на всяка година, Управителят съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
(2) В  същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл.40 ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) В срок до 31 май на всяка година, Управителят заявява за вписване в централния регистър, заверен годишен счетоводен отчет, доклад за дейността на сдружението по предходната алинея, както и предвидените в чл. 46 ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел документи. 
 
Глава Десета  
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 42.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 43.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
 
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "Клъстер информационни и комуникационни технологии Бургас" , състояло се на 04.10.2016г. в гр. Бургас, като неразделна част от него е поименния списък на учредителите, приели и подписали същия. 
 
 


partnerships